Integrates production, sales, technology and service

Biz hakda

Hebei Juntian Fastener Önümçilik Ltd.

Öň Mingguan şäher maşynlary zawody diýlip atlandyrylýan köp ýyllap berkidiji öndüriji, häzirki wagtda içerki we daşarky bazarlarda önümçilik, satuw, tehnologiýa we hyzmaty birleşdirýär.Öndürijiler tarapyndan gönüden-göni satylýan önümler: labyr boltlary, polat gurluş boltlary, armatura boltlary, dürli güýçli we ýörite görnüşli bölekleri gaýtadan işlemek we beýleki berkidiji önümler."Ilki bilen abraý, müşderi ilki" ýörelgesine eýerip, ýokary tagamly we arzan bahadan, dogruçyl işlemekden we özara peýdaly bolmakdan ybarat bolan işewürlik pelsepesi we "kämillik, ýönekeýleşdirmek we ýokary netijelilik" iş syýasatyna ünsi jemläp, ýeňiji boldy döredileninden bäri önümiň hili we satuwdan soňky hyzmaty bolan jemgyýetçilik kärhanalary.

Hebei Juntian Fasteners ýokary güýçli boltlary we hozlary, labyr çybyklaryny we beýleki nurbat önümlerini gözlemek we ösdürmek, öndürmek, satmak we eksport etmekde ýöriteleşendir.Önümler milli standart GB, nemes standarty, Amerikan standarty, Iňlis standarty, ýapon standarty, italýan standarty we Awstraliýa standart halkara standartlary durmuşa geçirilýär.Önümiň mehaniki öndürijilik derejesi 4,8, 8.8, 10.9, 12.9 we ş.m.

Güýçlerimiz

Önümçilik prosesi ISO9001 hil ulgamynyň standartyny berk ýerine ýetirýär.Çig maly gaýtadan işlemekden önümçilik prosesine çenli her bir baglanyşyk berk prosedura laýyklykda işleýär we ýokary hilli gözegçilik işgärleri we doly synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Her önümiň hilini üpjün etmek üçin önümçilik prosesiniň her ädimine netijeli gözegçilik etmek üçin 10 QC, gatylygy barlaýanlar, dartyş synagçylary, Tork ölçeýjisi, metalografiki analizator, duz sepiji synag ediji, sink gatlagynyň galyňlygy ölçeýji we beýleki synag enjamlary bar. öndürildi.

Zawod indi doly proses akymyny emele getirdi, çig maldan, galyplardan, önümçilikden, önüm öndürmekden, ýylylygy bejermekden, ýerüsti bejermekden gaplamak we ş.m. doly enjam ulgamlaryny döretdi we daşary ýurtlardan ösen enjamlar, şol sanda birnäçe toplumy bar. Uly göwrümli ýylylygy bejermek we sferoidleşdiriji örtük enjamlary, köp stansiýaly sowuk ýasalan maşynlaryň onlarça toplumy dürli ululyklary we aýratynlyklary öndürip biler.

hormat (2)
zawod-3
zawod-7

Kompaniýanyň medeniýeti

Bütewilige ýapyşyň:Bütewiligi dolandyrmakda berk durmak Hebei Juntianyň esasy aýratynlygydyr.

Işgärlere ideg:Dürli naharhanalar we amatly işgärler umumy ýaşaýyş jaýlary bilen enjamlaşdyrylan işgärler üçin her ýyl mugt okuw, işgärleriň iş wagtyny baýlaşdyrmak üçin jukeboks ýaly güýmenje desgalaryny goşmak we işgärleriň agşamlyk naharlaryny, gezelençleri, ýyllyk ýygnaklary we beýleki topar döretmek çärelerini guramak dynç alyşlarda.

Jemgyýetçilik jemgyýeti:Kanuna eýeriň we jemgyýete gaýtaryň.Söwda we senagat birleşikleriniň palatalarynyň dürli çärelerini işjeň guramak we olara gatnaşmak, betbagtçylyklara sezewar bolan sebitleri goldamak we jemgyýetçilik jogapkärçiligini ýerine ýetirmek üçin elinden gelenini ediň.

Biz bilen habarlaşyň

Kompaniýanyň maksady "hil boýunça müşderiniň ynamyny gazanmak, tizlik bilen müşderini kanagatlandyrmak, abraýy boýunça dünýä bazary we satuwdan soň müşderä garaşlylyk".Önümler bütin dünýäde gowy satylýar we ulanyjylaryň ynamyny we öwgüsini gazandy.Önümlerimizi saýlamak, taslamaňyz üçin ygtybarly kepillik saýlamaga deňdir!Size çyn ýürekden hyzmat we ajaýyp önümiň hilini hödürläris.“Jun Fastener” -iň ähli işgärleri hyzmatdaşlygy soramak, baryp görmek we pikir alyşmak üçin täze we köne müşderileri tüýs ýürekden garşylaýarlar.